VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Dobby Yamada Serra nv (verkort “DYS”)

Fabriekstraat 27-31

1000 Brussel

BE 0415.453.869

T. +32 2 512 23 32

F. +32 2 513 96 68

E. sales@elak.com

 

1. Algemeen

Door uzelf toegang te verschaffen tot onze website, erop te navigeren en er gebruik van te maken, verklaart u deze gebruiksvoorwaarden, die wij van tijd tot tijd kunnen aanpassen, zonder enig voorbehoud te hebben gelezen, begrepen en te accepteren. Derhalve doet de koper afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden inclusief betalingstermijnen en aanleveringcondities. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door ons uitdrukkelijk aangenomen worden.

Als wij besluiten onze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zullen wij een nieuwe versie op onze website plaatsen. Wij nodigen u dan ook uit deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u kennis kunt nemen van eventuele aanpassingen.

 

2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De eventuele vervoerskosten of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

Wanneer tussentijdse grondstofprijzen, lonen, valutakoersen ernstige wijzigingen ondergaan behouden we ons het recht de prijzen te herzien.

 

3. Leveringen

De goederen worden vervoerd op risico van de koper. Zichtbare gebreken worden onmiddellijk vermeld op de leveringsbon van de vervoermaatschappij en aan ons gemeld binnen de 24h.

Alle bestellingen worden geleverd op het adres dat is vermeld bij de bestelling.

DYS doet al het mogelijke om de leveringstermijn vermeld op de website te respecteren.

 

4. Klachten

Om geldig te zijn moeten klachten ons binnen de 8 dagen, na ontvangst of aankoop van de goederen, aangetekend toekomen. Na deze termijn kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaarden.

 

5. Overmacht

Storingen binnen het bedrijf van de verkoper door welke oorzaak ook ontstaan, oorlog, mobilisatie, overstroming, brand, machinebreuk, staking, gebrek aan passende vervoersruimte, vervoersstagnatie, gebrek aan grondstof, niet of niet tijdige levering door verkopers, leveranciers en verder in het algemeen elke oorzaak waarop de verkoper geen invloed heeft, zullen voor de verkoper als overmacht gelden en deze is dan gerechtigd om ter zijner keuze hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koop te annuleren, zonder dat de koper daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

 

6. Herroepingrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen van ons terug. Wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

U dient de goederen in de originele verpakking aan ons terug te zenden of aan ons te overhandigen. Teruggestuurde artikelen die duidelijk al gebruikt zijn worden niet teruggenomen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

 

7. Waarborg

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Onze persoonlijke waarborg beperkt zich tot het verlenen van de nodige service in ons bedrijf. De goederen waarvoor een service onder waarborg wordt aangevraagd, moeten franco onze magazijnen ingezonden worden, in hun originele verpakking, op risico van de koper. De gegrondheid van de waarborgaanspraken is ter onzer beoordeling. Afwijzing van de aanvraag geschiedt door mededeling van de motieven. In geval ongemotiveerde klachten of aanspraak worden de kosten van het onderzoek en/of reparatie in rekening gebracht. De koper verliest het recht op waarborg wanneer het materiaal werd gemanipuleerd of gebruikt op een andere wijze dan deze aanbevolen door de gebruiksaanwijzingen of op een andere dan voor de apparatuur normaal te achten wijze, eveneens wegens het feit van het openen, het demonteren, de vervanging van componenten, onderdelen of andere stukken door andere dan door ons aangewezen of gemachtigde personen.

 

8. Privacy

DYS verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van de verkoper toe te sturen. Uw gegevens worden  doorgegeven aan onze vervoerders om een flexibele verzending mogelijk te maken. Wilt u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in onze klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat DYS uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het bovenvermelde adres of via mail naar carla@elak.com. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. DYS respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

DYS maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

DYS houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

9. Bevoegdheid

In geval van geschil, zal alleen de rechtbank te Brussel bevoegd zijn voor zowel nationale als internationale transacties.

Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

 

10. Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele directe of indirecte schade veroorzaakt door onze producten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termes et conditions

 

Dobby Yamada Serra sa (abrégé « DYS »)

Rue des Fabriques 27-31

1000 Bruxelles

BE 0415.453.869

T. +32 2 512 23 32

F. +32 2 513 96 68

E. sales@elak.com

 

 

1. Généralités

Par votre accès, votre navigation et votre utilisation de notre site, vous reconnaissez que vous avez lu, compris et accepté sans réserve les conditions d’utilisation, auxquelles nous apportons de temps à autre des modifications. Par conséquent, l’acheteur renonce à ses propres conditions y compris les délais de paiement et les conditions de livraison.

Si nous décidons de modifier nos conditions d’utilisation, nous chargeons la nouvelle version sur notre site. Nous vous invitons par conséquent à consulter de temps en temps ces conditions d’utilisation pour prendre connaissance des éventuelles modifications.

 

2. Prix

Tous les prix indiqués sont toutes taxes comprises. Les frais de transport ou autres frais administratives sont indiqués séparément.

Lorsque les prix des matières premières, les salaires, les taux de change subissent de profondes modifications, nous nous réservons le droit de modifier ces prix.

 

3. Livraisons

Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires. En cas de problèmes apparents à la livraison, ceux-ci doivent être immédiatement notifiés sur le bordereau de livraison et nous seront signalés endéans les 24h.

Toutes les commandes seront livrées à l'adresse indiquée sur la commande.

DYS fait tout son possible pour assurer la livraison respectant le délai indiqué sur le site.

 

4. Plaintes

Pour être valable, toute plainte doit nous parvenir sous pli recommandé à la poste endéans les 8 jours de la réception dès marchandises. A défaut de ces conditions, elle sera considérée comme nulle et non avenue.

 

5. Force majeure

Les arrêts de travail au sein de l’entreprise du vendeur pour quelque cause que ce soit, guerre, mobilisation, inondation, incendie, perte d’exploitation, grève, manque d’espace de transport adéquat, toute cause sur laquelle le vendeur n’a aucune influence, seront considérés comme cas de force majeure pour le vendeur et ce dernier est en droit, soit de prolonger le délai de livraison en fonction de la durée de l’empêchement, soit d’annuler l’achat, sans que l’acheteur puisse prétendre à un droit quelconque à des dommages intérêts.

 

6. Droit de rétractation

Les dispositions de cet article ne sont qu’applicable pour des consommateurs qui achètent des articles en ligne.

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (p.ex, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique).

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard après quatorze jours.

Nous différons le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu les marchandises.

Uniquement les marchandises non utilisées et dans leur emballage original et intact seront reprises.

Les frais propres liés à l’envoi du retour sont à charges du client.

 

7. Garantie

Garantie légale (uniquement pour les consommateurs)

Dans le cas où vous faites appel au service garantie pour un produit, vous pouvez invoquer vos droits légaux en la matière tels que prévus par les dispositions de la loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommations (01/09/2004). Chaque article est soumis à la garantie légale de la date d’achat (ou date de la livraison) du premier propriétaire.

Notre garantie personnelle se limite à fournir gratuitement le service nécessaire dans notre établissement. Les marchandises pour lesquelles le service sous garantie est demandé, doivent donc nous être apportées, dans leur emballage original, franco nos magasins, aux risques de l’acheteur. Le bien-fondé des demandes de garantie est laissé à notre appréciation. Les motifs de rejet d’une demande seront communiqués. En cas de réclamation injustifiée ou de demande non justifiée d’examen ou de réparation, les frais d’examen et réparation seront facturés à l’acheteur.

L’acheteur perd son droit à la garantie du fait de la manipulation ou de l’usage du matériel d’une manière autre que celle préconisée par les modes d’emploi, ou autre que celle à considérer comme normale, ainsi que le fait de l’ouverture, du démontage, de la réparation, du remplacement de composants, d’accessoires ou d’autres pièces, par des personnes autres que celles désignées ou autorisées par nous.

 

8. Confidentialité

DYS s'engage à utiliser vos données exclusivement pour la mise en œuvre de votre commande et d’envoyer des informations sans engagement. Vos coordonnées sont transmises à nos transporteurs afin d’assurer une expédition flexible. Nous traitons vos informations de manière confidentielle et ne les passerons, vendons ou ne louons jamais aux tiers. Vous pouvez accéder, corriger, modifier ou supprimer vos informations à tout moment. Vous pouvez prohiber l’utilisation de vos coordonnées pour vous envoyer des infos. Une demande écrite suffit à l’adresse susmentionnée ou par e-mail à carla@elak.com. Le client est responsable de maintenir la confidentialité de leurs informations de connexion et de l'utilisation de son mot de passe. DYS s'engage à respecter la loi belge du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée dans le traitement des données personnelles. DYS utilise des cookies. Les cookies sont une technologie Internet standard qui permet de stocker certaines informations et accéder au système de l'utilisateur. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour identifier les individus, un cookie ne peut qu’identifier une machine. Tout utilisateur d'Internet peut avoir une protection sur son ordinateur pour ne pas accepter les cookies. Si votre ordinateur n'accepte pas les cookies, il est possible que vous ayez des problèmes au cours du processus de commande. Si tel est le cas, vous devez nous contacter afin que nous puissions entrer votre commande.

DYS établie des statistiques afin de vérifier quels pages de leur site sont consultées.

9. Juridiction

Tout conflit découlant de l’exécution de ces conditions générales de vente tomberont sous la couverture des Tribunaux de Bruxelles. Le fait pour l’acheteur de ne pas avoir reçu nos conditions générales dans sa langue maternelle,  ne le dispense nullement de leur application.

 

10. Responsabilités

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage éventuellement causé par nos fournitures.

.