VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Dobby Yamada Serra nv (verkort “DYS”)

Fabriekstraat 27-31

1000 Brussel

BE 0415.453.869

T. +32 2 512 23 32

F. +32 2 513 96 68

E. sales@elak.com

 

1. Algemeen

Door uzelf toegang te verschaffen tot onze website, erop te navigeren en er gebruik van te maken, verklaart u deze gebruiksvoorwaarden, die wij van tijd tot tijd kunnen aanpassen, zonder enig voorbehoud te hebben gelezen, begrepen en te accepteren. Derhalve doet de koper afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden inclusief betalingstermijnen en aanleveringcondities. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door ons uitdrukkelijk aangenomen worden.

Als wij besluiten onze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zullen wij een nieuwe versie op onze website plaatsen. Wij nodigen u dan ook uit deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u kennis kunt nemen van eventuele aanpassingen.

 

2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De eventuele vervoerskosten of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

Wanneer tussentijdse grondstofprijzen, lonen, valutakoersen ernstige wijzigingen ondergaan behouden we ons het recht de prijzen te herzien.

 

3. Leveringen

De goederen worden vervoerd op risico van de koper. Zichtbare gebreken worden onmiddellijk vermeld op de leveringsbon van de vervoermaatschappij en aan ons gemeld binnen de 24h.

Alle bestellingen worden geleverd op het adres dat is vermeld bij de bestelling.

DYS doet al het mogelijke om de leveringstermijn vermeld op de website te respecteren.

 

4. Klachten

Om geldig te zijn moeten klachten ons binnen de 8 dagen, na ontvangst of aankoop van de goederen, aangetekend toekomen. Na deze termijn kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaarden.

 

5. Overmacht

Storingen binnen het bedrijf van de verkoper door welke oorzaak ook ontstaan, oorlog, mobilisatie, overstroming, brand, machinebreuk, staking, gebrek aan passende vervoersruimte, vervoersstagnatie, gebrek aan grondstof, niet of niet tijdige levering door verkopers, leveranciers en verder in het algemeen elke oorzaak waarop de verkoper geen invloed heeft, zullen voor de verkoper als overmacht gelden en deze is dan gerechtigd om ter zijner keuze hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koop te annuleren, zonder dat de koper daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

 

6. Herroepingrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen van ons terug. Wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

U dient de goederen in de originele verpakking aan ons terug te zenden of aan ons te overhandigen. Teruggestuurde artikelen die duidelijk al gebruikt zijn worden niet teruggenomen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

 

7. Waarborg

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Onze persoonlijke waarborg beperkt zich tot het verlenen van de nodige service in ons bedrijf. De goederen waarvoor een service onder waarborg wordt aangevraagd, moeten franco onze magazijnen ingezonden worden, in hun originele verpakking, op risico van de koper. De gegrondheid van de waarborgaanspraken is ter onzer beoordeling. Afwijzing van de aanvraag geschiedt door mededeling van de motieven. In geval ongemotiveerde klachten of aanspraak worden de kosten van het onderzoek en/of reparatie in rekening gebracht. De koper verliest het recht op waarborg wanneer het materiaal werd gemanipuleerd of gebruikt op een andere wijze dan deze aanbevolen door de gebruiksaanwijzingen of op een andere dan voor de apparatuur normaal te achten wijze, eveneens wegens het feit van het openen, het demonteren, de vervanging van componenten, onderdelen of andere stukken door andere dan door ons aangewezen of gemachtigde personen.

 

8. Privacy

DYS verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van de verkoper toe te sturen. Uw gegevens worden  doorgegeven aan onze vervoerders om een flexibele verzending mogelijk te maken. Wilt u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in onze klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat DYS uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het bovenvermelde adres of via mail naar carla@elak.com. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. DYS respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

DYS maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

DYS houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

9. Bevoegdheid

In geval van geschil, zal alleen de rechtbank te Brussel bevoegd zijn voor zowel nationale als internationale transacties.

Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

 

10. Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele directe of indirecte schade veroorzaakt door onze producten.

.